Как работят активистите на фондацията

Основите на фондацията са активистите. Те са хората, които са ангажирани с изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно измежду всички активисти и те сe ангажират на 100% с изпълнението на своята част от целта, като намират начин как да я изпълняват.

Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрепят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания, активиста се свързва със своите доброволци и пита всеки един дали иска да се ангажира със задачата и ако да - с каква част от нея. Активистът намира начин да реализира останалата част от своя ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Доброволци

Сениха Хазим

За да запазите своята идентичност и дух, уповавайте се на вярата, която носите в сърцата си. Нейната сила ще ви помогне да удържите победа дори в най-тежката битка. Вярата е онази невидима спойка, която обединява народа и го води по пътя на величието!

Диляна Вълева

Опазването на българския дух силен, осигуряването на приемственост между поколенията и предаването на заветите на историята е наша отговорност. Миналото не е просто разказ за събития случили се много отдавна, то е извор на знание. Поуките и мъдростта, достигнали до нас през вековете се превръщат в здравите основи, върху които може да изградим своето настояще и бъдеще!